Častno razsodišče (izvleček iz statuta)

Društvo ima častno razsodišče, ki ga sestavljajo predsednik in dva člana ter njihovi namestniki. Mandatna doba članov častnega razsodišča je štiri leta. Po preteku mandatne dobe so člani lahko ponovno izvoljeni.

Za svoje delo je častno razsodišče odgovorno in poroča zboru članov.

 Častno razsodišče razsoja o kršitvah članov in članov organov oziroma funkcionarjev društva ter ugotavlja odškodninsko odgovornost člana. Po izvedenem postopku lahko izreče kršitelju z obrazloženim sklepom naslednje ukrepe:

 –          opomin,

–          javni opomin,

–          izključitev iz članstva