Zaradi boljšega in učinkovitejšega reševanja določenih vprašanj ter za sprotno izvajanje nalog izvršnega odbora lahko izvršni odbor imenuje stalna ali začasna delovna telesa. S sklepom o ustanovitvi delovnega telesa imenuje predsednika in člane, določi namen in naloge, morebitne roke za izvedbo nalog, čas trajanja tega telesa in način poročanja.

Člani stalnih delovnih teles so imenovani za čas trajanja mandata članov izvršnega odbora.

Komisije o svojem delu poročajo izvršnemu odboru.

Izvršni odbor glede na potrebe, predvidoma imenuje naslednje stalne komisije:

– za socialne in zdravstvene programe

– za izlete in družabna srečanja

– za šport in rekreacijo

– za informiranje