(izvleček iz statuta)

Nadzorni odbor spremlja in nadzira finančno in materialno poslovanje društva in nadzoruje uresničevanje sprejetih odločitev zbora članov in izvršnega odbora ter pregleda predlog letnega poročila in sicer predvsem v smislu resničnega prikaza premoženja in poslovanja društva ter poda oceno ali so bili presežki prihodkov nad odhodki porabljeni za uresničevanje namena in ciljev društva.


Nadzorni odbor ima 3 člane – predsednika in dva člana, ki jih izvoli zbor članov.