Dejavnost društva je zasnovana na načelu demokratičnosti pri oblikovanju odločitev in samem odločanju ter na načelu prostovoljnosti pri vključevanju v društvo.

Z organiziranimi oblikami dela in povezovanja članov društva, društvo omogoča in zagotavlja lažje vključevanje vseh delovnih invalidov ter drugih invalidnih oseb, ki nimajo priznanega statusa delovnega invalida, v delo in programe društva.

Omogoča

  • boljše in lažje povezovanje, delo, organiziranje ter informiranje članov in organov društva;
  • uresničevanje ciljev društva v bivalnem in delovnem okolju invalidov;
  • socialno pravičnost, enake možnosti in nediskriminacijo, vzpodbujanje za opiranje na lastne moči in sposobnosti;
  • spremljanje ekonomskega, zdravstvenega, socialnega in pravnega položaja ter zagotovitev varstva na teh področjih;
  • izvajanje posebnih socialnih programov za reševanje problemov;
  • razvijanje programov medsebojne pomoči;
  • razvijanje športno rekreativne, kulturne in družabne dejavnosti;
  • zastopanje interesov pri zadovoljevanju posebnih potreb;
  • sodelovanje na domačih in tujih strokovnih posvetovanjih;
  • spodbujanje in podpiranje akcij za izmenjavo izkušenj med sorodnimi društvi in drugimi institucijami s tega področja.